Framtidsvisionen

Farmen är tänkt att göra projektet med de föräldralösa barnen ekonomiskt självförsörjande. Därför planeras ett enkelt gästhus med konferensmöjligheter som ska kunna vara till nytta och glädje för barnen när de är lediga från skolan, och ge projektet en inkomst från besökare.

Dessutom är visionen att farmen ska kunna bli ett kunskaps- och utvecklingscenter både när det gäller HIV/AIDS och ekologiskt hushållning. Läs mer om den första konceptbeskrivningen för farmen i pdf-format (daterad 2010).

Vid projektgruppens besök i Voi i januari 2012 drogs riktlinjerna upp för byggnationerna på farmen och arbetet med en masterplan för hela området påbörjades, det vill säga en översiktlig skiss på allt som kan tänkas bli aktuellt att bygga på farmen under lång tid framöver. Denna ska sedan ligga till grund för detaljritningar och bygglovshandlingar.

Under vintern och våren har projektgruppen träffats ett antal gånger och kommit med synpunkter på de ritningar som arkitekten i Nairobi gjort, och som ursprungligen bygger på de skisser som stadsarkitekten i Ulricehamn, Gunilla Pettersson, tidigare hjälpt oss med.

I stora drag innehåller masterplanen tre delar. (se arkitektens skisser i pdf-format, 2 Mb stor)

1. Konferenshall, kök/kontor, samt gästhem.

2. Utbildningscenter med tre klassrum, lärarrum och elevbostäder, några småstugor för uthyrning till turister, samt personalbostäder.

3. Grundskola med administration, elev- och lärarbostäder.

Utöver dessa byggnader ska det finnas plats för djurhållning och odlingar, biogasproduktion och en kvarn för att mala mjöl. Masterplanen visar att detta är möjligt.

Fokus ligger nu på att genomföra del 1 till en uppskattad kostnad av 2,4 miljoner kronor. Avsikten är att handlingar för bygglov ska inlämnas före halvårsskiftet 2012, parallellt med att upphandlingen av arbetet görs. I så fall skulle det kunna bli byggstart i höst – och invigning ett år senare.

Syftet med del 1 är att snarast få en verksamhet på farmen som både gynnar de föräldralösa barnen, och samtidigt genererar en inkomst till programmet.

Del 2 är tänkt för en bibelskola som drivs av den lutherska kyrkan i Kenya och som nu hyr in sig i andra lokaler i Voi. Det finns alltså redan en hyresgäst till dessa lokaler som under loven kan disponeras fritt av projektet och de föräldralösa barnen.

Del 3 ligger långt fram i tiden. Men det finns behov av en grundskola i området, som dessutom ska ha plats för barn med särskilda behov.

Finansieringen av den här satsningen sker på olika sätt. Bland annat genom  ”En tjuga för Voi” som innebär att vara regelbunden månadsgivare. Många företag runt om i Ulricehamn bidrar också genom att vara sponsorer i satsningen ”En sten från hjärtat”. Lär mer om hur du ska göra som privatperson eller företagare på sidorna ”Ge ett bidrag” och ”En sten från hjärtat”.
The farm was created to help the Voi project become economically self-sustaining.  To reach that goal, a guest house with conference possibilities will bring in income from visitors and help the children when they are not in school.

In addition, the farm will become an education and development center for HIV/AIDS education and ecological upkeep.  Read more about the concept plans for the farm i pdf-format (from 2010).

Survey plans and master plans for construction on the farm were drawn up during the project group’s visit to Voi in January 2012. The master plan is an overview of all possible construction on the farm in the future. The plan will lay the groundwork for the detailed drawings and the building permit documents.

During winter and spring, the project group met together several times and collected comments on the plan that the architect in Nairobi created. The plan began as blueprints that Gunilla Pettersson, the city architect in Ulricehamn, created for us earlier.

In broad terms, the master plan contains three parts (see the architect’s blueprints in pdf-format, 2 Mb file)

1. Conference hall, kitchen/office, as well as a guest house

2. Educational center with three classrooms, a teacher’s room, and student housing, a few small cabins for tourists to rent, as well as personal housing.

3. Elementary school with administration, student, and teacher housing.

In addition to these buildings, there will be places for both livestock and crops, biogas production, and a mill to grind flour. The master plan shows this is a possibility.

The current focus is to complete section one for an estimated cost of 2.4 million kronor. The plan is to have the paperwork for the building permits turned in before the middle of 2012 together with the completion of the scheduled work. In this case, construction could begin in autumn – with an official opening one year later.

The goal of part 1 is to create a business on the farm that will help the orphaned children and generate income for the program at the same time.

Part 2 is intended to become a bible school run by the Lutheran Church in Kenya that is now renting other locations in Voi. There is already a renter for these locations. which can be used freely by the project and the orphaned children during vacation breaks.

Part 3 will happen in the far off future. But there is a need for an elementary school in the area which will also include a place for children with special needs.

Financing for this endeavor will happen in several ways. Partly through “Twenty for Voi”, which is a program made up of monthly donors. Many businesses around Ulricehamn are also sponsors through the “Stone from the heart” campaign. Read more about how you can help as an individual or company on the ”Give a donation” and”A stone from the heart” pages.